Deutsch: Mosel Wein - Information über Rebsorte, Mosel Region, Qualitätsprüfung u.a. Moselwein English: German Mosel Wine - information about grape varieties, Mosel region, quality a.m. Moselwine Français: Vin Moselle d'Allemagne, Le contrôle officiel (qualité: Kabinett, Spätlese, Auslese) Español: Vino de Mosela Alemania, El examen oficial de control de calidad, Kabinett, Spätlese, Auslese Svenska: Vin Mosel Tyskland, Den offentliga kvalitetskontrollen (kvalitetsklass: Kabinett, Spätlese, Auslese, ...)
Viini Mosel Saksa, Julkinen laadunvalvonta (Laatuluokat: Kabinett, Spätlese, Auslese, ...)
Inhaber: Werner Bremm
| Weingut Alfred Reis Briedel, Mosel SaksaTervetuloa | Viini: Viini Mosel Saksa, Rypälelajikkeet, Riesling, Müller-Thurgau ja DornfelderRypaelelajikkeet, Viini Mosel Saksa, Ilmasto, MaalajitIlmasto, Maalajit, Laadunvalvonta | Saksan Viinit: Weingut Alfred Reis: Mosel Viini Riesling, Rivaner ja Dornfelder punaviini ja Rosé, kuohuviinit.Luettelo viini | Viinin - Viinin tarjoilu, Viinin varastointiTarjoilu, Varastointi | Viini Palstaa Mosel SaksaPalstaa | valokuva saksan talo Weingut Alfred ReisValokuva | Saksa Mosel Weingut Alfred Reis osoiteOsoite |

Julkinen laadunvalvonta

Saksan viinilaki määrittelee kullekin laatuviinialueelle soveltuvimmat ja siten sal litut rypälelajikkeet. Laissa määrätään edel leen, että rypäleiden a!kuperä sekä kyp syysaste korjuuhetkellä on ilmoitettava, jotta laatuluokka voitaisiin määritellä.

Laatuviineillä, toisin sanoen luokalla QbA ja predikaattiviineillä, on kolmivaihei nen laadunvalvonta: 1) korjuun valvonta, 2) Iaboratorioanalyysi, jossa mitataan mm. al koholipitoisuus sekä jäännössokeri-, uuteai ne- ja happopitoisuus, sekä 3) aistinvarainen tarkastus. Tämä on sokkotesti, jossa asian tuntijat maistelevat viiniä ja arvostelevat sen tyypillisyyden alueelleen, rypälelajikkeel leen, laatuluokalleen ja vuosikerralleen. Muut ominaisuudet, kuten kirkkaus, väri, tuoksu ja maku arvostellaan myös, samoin kuin viinin harmonia, joka on kaikkien omi naisuuksien yhteisvaikutus.
Jos viini saa testeissä vähintään 1,5 pis tettä viidestä mahdollisesta, sille annetaan rarkastusnumero, etiketissä A.P.Nr, joka on todistus siitä, että viini on viranomaisten hy väksymä saksalainen viini. Saksassa pullote taan myös muunmaalaisia viinejä, jotka eivät joudu testiin, eivätkä tietenkään saa AP-riu meroa.
Tarkastusnumeron avulla voidaan vii nin alkuperä aina selvittää. Kaksi pulloa jo kaista viiniä sinetöidään ja varastoidaan, jo ten mahdollisissa valitustapauksissa on aina mahdollista tehdä vertailu alkuperäisen, ar vioidun viinin kanssa.
Tarkastusviranomaisten kellariin ke rääntyy tällä tavoin paijon viiniä. Kahden vuoden kuluttua viljelijä saa ne haltuunsa, mutta tavallisimmin ne silloin lahjoitetaan vanhainkodeille ja muille tarvitsijoille.
Laatutason ylläpitämiseksi ja tuotanto määrien tasaamiseksi käytetään Saksassa sa don rajoituksia. Suurin sallittu sato hehtaaria kohti vaihtelee Mosel-Saar-Ruwerin alueella rypälelajikkeen mukaan ja muilla alueilla laa tuluokan mukaan.

Qualitätswein

Laatuviini valmistetaan täysin kypsistä tai ylikypsistä rypäleistä.

a) Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (QbA), laatuviini määrätyltä viinialu cclta, on tavallisin saksalainen viini. Se tuote taan yhdellä kolmestatoista laatuviinialuecs ta käyttäen vain kullekin alueelle ja viinityy pille sallittuja rypälelajikkeita. Kypsyysaste on riittävä antamaan viini]le asianomaisen alucen tyypilliset ominaisuudet.

b) Qualitätswein mit Prädikat (QmP). ar vomerkinnällä varustettu laatuviini, edustaa Iaatuviiniryhmän huippua. Arvornerkintöjä cli predikaatteja on kuusi ja ne merkitsevät rypaileiden kypsyysasteen nousevaa vaati musastetta. Predikaatti ilmaisee myös kor juutavan, joka asteikon yläpäätä kohti muut tuu yhä selektiivisemrnäksi korjuun tapah tuessa yhä myöhemmin. Korkeampilaatuiset viinit valmistetaan makeammasta mehusta, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että parempi viini aina automaattisesti olisi makeampaa. Viinin makeusaste on tuotantoteknillinen seikka, kuten sivulla 29 selostetaan. Predi kaatin ollessa korkeampi kuin Auslese on mehu kuitenkin jo niin makeaa, että siitä ei voida val mistaa kuivaa viiniä.

Kabinett - valmistetaan täysin kypsistä rypäleistä, jotka korjataan pääkor juun yhteydessä.

Spätlese - korkeampilaatuista viiniä valmistetaan myöhemmin korj atuista rypä Ieistä. Viinin tuoksu ja maku ovat kehitty neempiä kuin Kabinett-viineillä. Spätlese tarkoittaa "myöhäinen korjuu"

Auslese - viinit valmistetaan erityisesti valituista, hyvin kypsistä rypäletertuista. Aistikkaita, tuoksuvia ja voimakkaanmakui sia viinejä, jotka ovat useimmiten, mutta ei aina makeita.

Beerenauslese - rypäleet poimitaan yksitellen, vain ylikypsät valiten. Tuloksena on intensiivisen maukkaita, makeita, hienoja jälkiruokaviinejä.

Eiswein - rypälemehun makeusvaati mus on sama kuin Beerenauslesen, mutta ry päleet on poimittava ja puristettava jäätynci nä. Mehusta siivilöidään välittömästi jäähi leet pois, jolloin vettä poistuu ja mehun aro miaineet, happo ja sokeri tiivistyvät. Eiswein on parhaimmillaan yli viiden vuoden ikäise nä, kun hapot ovat pehmenneet ja viini on saavuttanut hienon tasapainon.

Trockenbeerenauslese - kui vista, lähes rusinoiksi kutistuneista rypäleistä tehty viini. Tämä viini on hyvin makeaa, usein meripihkari väristä, voimakkaan aro maattista ja hienostunutta. Makeuden tasa painoittaa raikas, hedelmäinen happoisuus. Viinissä on usein jalohomeen (Edelfäule; Botrytis cinerea) hieno aromi.Viinin varastointi

 | Weingut Alfred Reis | Inh. Werner Bremm | Hauptstraße 219 | 56867 Briedel/Mosel | +49 (0) 65 42 / 43 06 | weingut-reis@gmx.de | Impressum | ^ |